BAKGRUNN
Tekstbildet og dets fysiske bærere; steintavlen, papyrusrullen og boken, har siden historiens morgen hatt en magisk tiltrekning på oss. De er objekter som har makt over oss, som forbinder oss til fortidens mennesker til det gudommelige og til loven. Norge og Island har felles kulturelle røtter, gjennom den norske bosettingen, gjennom språk, fortellertradisjoner og bokhistorie ikke minst, men også hva angår sjøfart, fiske og andre naturgitte forutsetninger. De ikoniske fortellingene om Norge ble nedskrevet på Island, og er av uvurderlig verdi for vår moderne statsdannelse og selvforståelse som kultur, også i dag.

På 1200-tallet, skrev den mektige høvdingen og skalden Snorre Sturlason ned den norske historien i verkene Den yngre Edda og Heimskringla. Høsten 2019 kom Flatøybok for første gang i sin helhet ut i norsk oversettelse. Skrevet på Island i årene 1387 – 1394, regnes den som et unikt verk i verdenslitteraturen på grunn av sitt omfang og innhold, men også på grunn av sin vakre, kunstneriske
utforming. Den forsvant til København da Island lå under Danmark. Da landet etter lange forhandlinger fikk den tilbake i 1971 ble det folkefest i Reykjavik. I 2020 feirer Bergen by sitt 950 års jubileum og i den forbindelse har det vært fokus på boken Codex Hardenbergianus, en spesielt påkostet utgave av Magnus Lagabøtes første landslov fra 1274, utformet i Bergen. Den er eid av Det Kongelige Bibliotek i København og er for tiden på utlån til Nasjonalbiblioteket i Oslo. Tilbakeføring av kulturskatter er et omdiskutert globalt tema. Forflytningene kan ha berget mange kulturskatter og gitt dem et trygt tilholdssted, men samtidig frarøvet andre folk deres viktige identitetsobjekt. Framfor alt viser slike historier at landene er tett sammenvevd. Dette er tråder som vever sammen en fasinasjon for felles kulturarv og dens tydelige manifestasjon i skrift og bokkultur. Vi ser slike tråder som en mulighet til å styrke fortsatt kulturell sameksistens: til å reise og besøke hverandre, se bokskatter der de befinner seg, oppleve samfunn og kulturer slik de er i dag, og
sammen lage nye forbindelser og nye kunstverk. Uheldigvis har Covid-19 satt en stopper for alle reiser så langt, men de ti kunstnerne har holdt kontakten via Zoom-møter annenhver måned.

SIGLA - BINDA
Begrepene binda og sigla, - som vi har valgt som tittel for prosjektet vårt, er to av mange felles ord mellom norsk og islandsk. De har både konkrete og abstrakte betydninger knyttet til vår eksistens som sådan, til havet som binder oss sammen, til vår kunstutøvelse mellom tradisjon og innovasjon og til de historiske båndene mellom nasjonene våre.

Bildetekst

BACKGROUND

To humankind the text-image combination and its physical carriers; the stone tablet, the papyrus scroll and the codex format, have had a magical attraction since the dawn of history. Overpowering objects that link us to the people of the past, to the divine and to the law. Norway and Iceland have common cultural roots, through the Norwegian settlement in Iceland, through language, storytelling traditions and not least through their connected book history. These two countries also share links in terms of shipping, fishing and other natural conditions. The iconic stories about Norway, written down in Iceland, are priceless and a central part defining our modern states and self-understanding as cultures, even today.

In the autumn of 2019, Flatøyboka was published in its entirety in Norwegian translation for the first time. Written in Iceland in the years 1387 - 1394, it is considered a unique work in world literature due to its scope and content, but also due to its beautiful, artistic design. During the rule of Denmark, the book was lost to Copenhagen. After long negotiations Iceland got it back in 1971, resulting in a festival in Reykjavik. In 2020, the city of Bergen celebrated its 950th anniversary. As part of this a specific focus has been on the book Codex Hardenbergianus, a particularly lavish edition of Magnus Lagabøte's first national law from 1274, designed in Bergen. It is still owned by The Royal Library in Copenhagen and is currently on a long-term loan to the National Library in Oslo. The return of cultural treasures is a controversial global topic. The relocations may have saved many important objects and given them a safe place, but at the same time people have suffered priceless loss of important identity objects. In the 13th century, the powerful chief and poet Snorre Sturlason wrote down Norwegian history in the works The Younger Edda and Heimskringa. Above all, such stories show that the countries are closely intertwined. These are threads in a fascinating web of common cultural heritage and its clear manifestation in writing and book culture. In our project we understand the many threads as an opportunity to strengthen continued cultural coexistence: to travel and visit each other, see book treasures where they are, experience societies and cultures as they are today, and together make new connections and new works of art.  

 

SAILING - BINDING

The terms binda and sigla – which we have chosen as the title for our project, are two of many common words between Norwegian and Icelandic. They have both concrete and abstract meanings related to our existence  , to the sea that binds us together, to our artistic practice between tradition and innovation and to the historical ties between our nations.

 

ARKIR (QUIRES) is a group of eleven Icelandic book artists. Members of the group have been working and studying book art together since 1998. ARKIR had their first “solo” exhibition in 2005 and have since then had several book art shows as a group and participated in larger group shows in Iceland and abroad, both individually and as a group. The Quires are always interested in exhibiting their work and to share views on book art with fellow artists around the world.
www.arkir.art


CODEX POLARIS, stablished in 2013 - is a book artist group based in Bergen, Norway that creates opportunities and exhibiting platforms for artists who work with books in the Nordic region. Alongside the exhibition program, Codex Polaris invites guest co-organisers to work on various networking projects, and writers to contribute with text works. Rita Marhaug, Imi Maufe and Randi Annie Strand run Codex Polaris. 

https://www.codexpolaris.com/